Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Projekti

Projekat „Razvoj zdravstva Srbije“

Svetska banka i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije


11. februar 2004.

 

29. septembar. 2007.

U valjevskoj bolnici, u okviru projekta „Razvoj zdravstva Srbije“, u protekle četiri godine odvijao se čitav niz aktivnosti. U tekstu su u najkraćem navedene sprovedene aktivnosti. Brojne posete konsultanata, razmena informacija i znanja sa drugim ustanovama, kao i druge slične aktivnosti, detaljnije prikazane, uveliko bi premašile dodeljeni prostor.

GRAĐEVINSKI RADOVI:

Početak projekta obeležen je postavljanjem spoljašnje rasvete u bolničkom krugu, kao i radovima na uređenju ulaznog hola zgrade u kojoj su smeštene hirurške discipline. S obzirom na ograničena sredstva za ovu namenu, ZC Valjevo je uložio dodatna sredstva  kako bi bila urađena kompletna rasveta, a ulaz u „hirurški blok“ bio što funkcionalniji.

U daljem toku projekta, iz sredstava kredita Svetske banke finansirani su radovi na zgradi Grudnog odeljenja. Projektovanje i prva faza izgradnje ove zgrade finansirani su iz samodoprinosa građana valjevske opštine, tako da se u radove moglo ući brže nego u ostalim bolnicama uključenim u projekat. Po završetku, u zgradu su useljene Služba patologije i određene službe i odseci Sektora internističkih grana medicine (Služba pneumoftiziologije, Alergološki odsek Službe za unutrašnje bolesti, Služba dermatovenerologije, Kardiološki odsek sa koronarnom jedinicom). Sa preseljenjem Službe pneumoftiziologije sa lokacije izvan bolničkog kruga, stvoreni su uslovi da se smanji broj izdvojenih lokacija na kojima se nalaze objekti Zdravstvenog centra Valjevo, a da se za pacijente i zaposlene stvore mnogo bolji uslovi rada i boravka (bolesničke sobe sa jednim, dva ili tri kreveta i kupatilom, komunikacioni sistem, video nadzor,...).

OPREMA:

Lista opreme nabavljene u okviru ovog projekta može se podeliti u dva dela. U jednom delu je oprema nabavljena za sve službe bolnice, sa idejom da se unapredi opšti kvalitet usluga, da se obezbede EKG aparati, defibrilatori, monitori, inhalatori, infuzione pumpe, aspiratori, sterilizatori, a u drugom je specifična oprema za više službi: patologiju (rashladne komore, obdukcioni stolovi, transportna kolica, hidraulična kolica, oscilujuće testere za obdukciju, aparati za patohistologiju: kriostat, mikrotom, automatski tkivni procesor, aparat za kalupljenje, automatski bojač, automatski polagač pokrovnih stakalaca, ormarić za tkiva, sto za bojenje, vodeno kupatilo, mikroskop), oprema za ORL (operativni mikroskop), oprema za laboratoriju (centrifuge, mikroskopi), ginekologiju (porođajni stolovi, stolice za pregled, fetalni monitori), operativni blok (elektrohirurški noževi, operacione lampe), pulmologiju (spirometar, telesni pletizmograf).

Pored nove opreme, iz sredstava projekta nabavljeni su i rezervni delovi za Službu radiologije (nove rtg cevi).

Ova oprema, kao i oprema nabavljena uz podršku lokalne samouprave, poslovnih partnera, saradnika i brojnih organizacija i fondacija ( Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine, USAID/IRD i drugi) podigli su nivo usluga u valjevskoj bolnici na svetski nivo.

IT:

Kroz komponentu projekta koja se odnosi na informacione tehnologije, u valjevsku bolnicu dopremljena je računarska oprema, urađena mreža (LAN), a u toku je izrada softvera bolničkog informacionog sistema.

HR:

Uprava valjevske bolnice, u stalnim kontaktima sa brojnim konsultantima, kao i sa zaposlenima u bolnici, prepoznala je potrebu da angažuje stručnog konsultanta za organizacioni konsalting. Prvi deo rada u ovoj oblasti finansiran je sredstvima ZC Valjevo, a dalje aktivnosti nastavljene sredstvima projekta. Konsultant Branka Vukašinović Pecotić sa Tavistock klinike u Londonu, UK, radila je sa dva tima (tzv. Tim opšte uprave: direktor, zamenik direktora, pomoćnici za finansije, tehnička i pravna pitanja, za sestrinstvo i za primarnu zdravstvenu zaštitu, field coordinator; Tim kliničke uprave: direktor, upravnik, glavna sestra bolnice, upravnik DZ, glavna sestra DZ, predsednik komisije za lekove, načelnik službe medicinskog snabdevanja, načelnici sektora hirurških disciplina, internističkih disciplina, dijagnostike, pedijatrije, psihijatrije, ginekologije, field coordinator). Rezultati rada ogledaju se pre svega u mogućnosti da se identifikuju i razumeju problemi u funkcionisanju organizacije i da se radi na nalaženju rešenja. Osnovni problemi su, kako ih je sagledao konsultant, u komunikaciji i pravovremenom prenošenju informacija. Konsultacije  nisu donele definitivno rešenje, ali su pokrenule članove timova da aktivnije traže rešenje, kao i da se donošenje odluka učini transparentnijim, uz jasne procedure.

Članovi uprave prošli su obuku u oblasti menadžmenta u Školi javnog zdravlja  Medicinskog fakulteta u Beogradu. Obuka je organizovana kroz četiri višednevna seminara, vezana za različite aspekte upravljanja i rukovođenja.

Aktivnosti vezane za upravljanje medicinskim otpadom nisu u valjevskoj bolnici bile usmerene na građevinske radove, kao u ostale tri bolnice, već su pretežno bile usmerene na organizovanje procesa sakupljanja otpada u zdravstvenoj ustanovi.

AKREDITACIJA:

Predstavnici valjevske bolnice aktivno su učestvovali u pripremi procesa akreditacije, prošli obuku za spoljne ocenjivače i koordinatore za akreditaciju, a bolnica je uspešno prošla akreditacioni proces. Sve ove aktivnosti doprinele su da se proces rada bolje i jasnije definiše, kao i da se iskristališu nove ideje o daljem unapređenju rada.

KVALITET:

Aktivnosti Jedinice za kvalitet bile su praćene i u valjevskoj bolnici, a uputstva i odluke sprovođene. Preostaje da se daljim aktivnostima kvalitet trajno prepozna kao neodvojiva karakteristika valjevske bolnice i njenih zaposlenih.

ODNOSI SA JAVNOŠĆU:

Podstaknuti projektnim aktivnostima, u ZC Valjevo pokrenuti su web site i Infostrana, glasilo zaposlenih u ZC Valjevo. Postoji dobra saradnja sa medijima, a dalje aktivnosti će biti usmerene na poboljšanje unutrašnjeg informisanja.

Dr Branka Stamatović-Gajić, mr. med. sci, psihijatar
Field Coordinator za region Valjeva
Serbia Health Project

 

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC